زيست شناسي

اطلاع رساني و علمي- آموزشي

سو الات تشريحي فصل 2 -ریست 1

۱. مشخصات مشترک بین همه ی سلول ها چیست ؟ 1. تخصصی هستند وکار مخصوصی انجام می دهند 2. هسته دارند که دارای DNA     میباشند 3. دارای غشاء پلاسمایی هستند 4. سیتوپلاسم دارند.

2. چه عواملی ویژگی های ریخت شناختی تریکودینا را تعیین وکارسلول را اختصاصی می کنند ؟ برخی ژن های موجود در DNA   تریکودینا شکل و ویژگی های ریخت شناختی سلول را تعیین و برخی ژن های دیگر با تنظیم تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند .

3. غشا ء پلاسمایی چیست و چه کارهایی انجام می دهد ؟ غشاء پلاسمایی محتویات سلول را از محیط بیرون جدا می کند و در واقع مرز بین سلول و دنیای خارج از سلول است . این غشا به سلول کمک می کند تا مواد مورد نیاز خودش را از محیط اطراف بگیرد و مواد زاید را به محیط دفع کند . غشاء پلاسمایی سیتو پلاسم را احاطه کرده است .

4. سیتو پلاسم چیست ؟ ماده ای نسبتا" روان است که اندامک های مختلفی در آن جای دارند .

5. هسته و مژکها چه وظایفی دارند ؟ هسته برای تنظیم فعالیت های سلول تخصص یافته است ومژکها موجب حرکت سلول یا حرکت مایع در اطراف آن می شوند .

6. دو نوع میکروسکوپ نام ببرید ؟ 1. میکروسکوپ نوری 2. میکروسکوپ الکترونی

7. واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن چیست ؟ یک میکرومتر چند میلی متر است ؟ واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن میکرون        (  میکرومتر ) است . یک میکرومتر 001/0 میلی متر است .

8. نمونه را تعریف کنید ؟ آنچه را که با میکروسکوپ می خواهیم مطالعه کنیم نمونه می نامیم .

9. میکروسکوپ نوری تا چه اندازه می تواند تصویر  نمونه را بزر گ کند به این عمل چه می گویند ؟

    میکروسکوپ نوری می تواند تصویر نمونه را تا 1000 برابر بزرگ کند . بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگ نمایی می گویند .

10. ریزنگار را تعریف کنید ؟ عکسی که به وسیله ی میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود ریزنگار نام دارد.

11. دو عامل مهم در استفاده از میکروسکوپ ( میکروسکوپی ) را نام ببرید ؟ 1.بزرگ نمایی2.قدرت تفکیک

12. قدرت تفکیک چیست مثال بزنید ؟ قدرت تفکیک عبارتست از توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر . مثلا" اگر شب هنگام با چشم غیر مسلح به آسمان نگاه کنیم آنچه به چشم ما یک ستاره به نظر می آید با تلسکوپ ممکن است به صورت دو ستاره نزدیک به هم دیده شود . بنا براین می گوییم قدرت تفکیک تلسکوپ از قدرت تفکیک چشم انسان بیشتر است .

13. توانایی هر ابزار نوری در چیست ؟ مثال بزنید . توانایی هر ابزار نوری به قدرت تفکیک آن بستگی دارد . مثلا" میکروسکوپ نوری  نمی تواند اجسام کوچکتر از 2/0 میکرومتر یعنی در حدود اندازه ی کوچک ترین باکتری  را نشان دهد .

14. میکروسکوپ های الکترونی چه مزیتهایی نسبت به میکروسکوپهای نوری دارند ؟ در میکروسکوپ های الکترونی به جای نور از الکترون استفاده می شود . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به مراتب ازمیکروسکوپ نوری بیشتر است .

15. قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی چقدر است ؟ میکروسکوپ های الکترونی مدرن می توانند اجسام ریزی به اندازه ی 2/0 نانو متر را نشان دهند .

16. دو نوع میکروسکوپ الکترونی را نام ببرید ؟ 1. میکروسکوپ الکترونی نگاره     2.  میکر و سکو پ الکترونی گذاره

17. چرا میکروسکوپ های الکترونی جایگزین میکروسکوپ های نوری نشده اند ؟ یکی از علل این امر آن است که با میکروسکوپ های  الکترونی نام برده نمی توان سلول زنده را بررسی کرد .

18. اندازه و شکل هر سلول به چه چیزی بستگی دارد / مثال بزنید ؟ به کار آن سلول بستگی دارد . مثلا" سلول های ماهیچه ای دراز اند  ومی توانند قسمت های مختلف بدن را به یکدیگر نزدیک کنند .

19. کوچکترین اندازه ی سلول چقدر باید باشد؟باید به قدری باشد که به مقدار کافی DNA  پروتئین و اندامک های لازم برای زیستن و  تولید مثل کردن را در خود جای دهد .

20. عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول چیست ؟ توضیح دهید . نسبت سطح به حجم است : سطح سلول باید به انداره ای باشد که بتواند به  مقدار کافی مواد غذایی از محیط بگیرد و مواد راید به محیط دفع کند .

21. دو نوع سلول که از ابتدا ی عمر زمین پدید آمده اند کدام اند ؟ سلول های پروکاریوتی و سلول های یوکاریوتی

22. ناحیه ی نوکلئوئیدی چیست ؟ سلول پرو کاریوتی هسته ی سازمان یافته و مشخص ندارند و DNA وپروتئین های همراه درون     ناحیه  ای به نام ناحیه ی نوکلئوئیدی قرار گرفته است .

23. غشای سیتو پلاسمی چیست ؟ پرده ای نرم است که سیتوپلاسم سلول باکتری را در بر می گیرد .

24. دیواره ی سلولی باکتریایی  چیست و چه نقشی دارد ؟ در بیشتر باکتری ها اطراف غشای پلاسمایی را دیواره ای سخت فرا گرفته است  که به آن دیواره ی سلولی باکتریایی می گویند . این دیواره از سلول محافظت  می کند و سلول را در حفظ کردن شکل یاری می کند .

25. کپسول چیست وظیفه ی آن را بنویسید ؟ در بعضی از باکتری ها دیواره ی سلولی بوسیله ی پوشش چسبناکی به نام کپسول احاطه شده است . کپسول نیز باعث محافظت سلول می شود . همچنین کپسول  به بعضی از باکتری ها کمک می کند تا به سطوح مختلف بچسبند .

26. پیلی چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ بعضی از باکتری ها بر آمدگی هایی بر سطح خود دارند . این بر آمدگی های مو مانند را اگر کوتاه  باشند پیلی می نامند . پیلی به چسبیدن باکتری به سطوح مختلف کمک می کند .

27. تاژک چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ بر آمدگی های بلند را تاژک می نامند . تاژک با حرکات   خو د باکتری را در محیط مایع پیرامون به جلو می راند . 

28. آشکارترین تفاوت میان سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی چیست ؟  این  است  که  ا ند ا مک  ها ی گوناگونی در سلولهای یوکاریوتی وجود دارد و ساختار این سلولها پیچیده تر از سلولهای پروکاریوتی است .

29. اندامک های غشا دار را تعریف کنید ؟ در سلولهای یوکاریوتی غشاهایی سیتو پلاسم را به قسمت ها یمجزا تقسیم می کند . زیست شناسان قسمتهایی را که با غشاهایی احاطه شده است اندامک های غشادار می نامند . مانند هسته دستگاه آندوپلاسمی میتوکندری  پراکسی زوم لیزوزوم و جسم گلژی

30. چرا فرآیندهای متفاوت متابولیسمی که به وضعیت های مختلف نیاز دارد به طور همزمان د ر  سلو ل رخ می دهد ؟ چون هریک در درون اندامک خاصی اتفاق می افتد . در درون هر اندامک وضعیت خاصی که برای فرآیندهای متابولیسمی مورد نیاز است فراهم و حفظ می شود و این وضعیت د ر  ا ند ا مک  ها ی گوناگون متفاوت است .

31. هورمون های استروئیدی و H2O2 در کجا ساخته می شوند ؟ هور مو ن  ها ی استر و ئید ی  د ر شبکه ی اندوپلاسمی و H2O2 در  پراکسی زوم که در مجاورت آن قرار دارد ساخته می شود .

32. چگونه استروئیدها از تخریب بوسیله ی H2O2 درامان می مانند ؟ H2O2 در پرا کسی  ز و م  ها باقی می ماند ودر همان جا به H2O تبدیل می شود .

33. فواید غشاهای درون سلولی را بنویسید ؟ بسیاری از متابولیسم سلولی در اندامکهای غشا دار انجام می شود . این غشاها مجموع مساحت غشاهای سلول را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد . این غشاها سطوحی را فراهم می کنند که در آنها فرآیندهای مهم متابولیسمی روی می دهد. درواقع بسیاری از آنزیم هایی که برای فر آیندهای متابولیسمی لازم است درون غشای اندامک ها وجود دارد.

34. چه اندامک هایی در سلولهای گیاهی وجود ندارد ؟ 1.لیزوزوم 2. سانتریول3.تاژک

  35. سانتریول از چه چیزی ساخته شده وچه وظیفه ای بر عهده دارد ؟ سانتریول از ساختارهای سلولی بدون غشا است و لوله هایی به نام ریز لوله و رشته هایی به نام ریز رشته ساخته شده است و در سازما ن دهی میکروتوبول ها وتشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک دخالت دارد .

36. در چه سلول هایی تاژک وجود دارد ؟ در سلول های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک   وجو د داشته باشد اما به جز بعضی سلول های جنسی نر در بعضی از گونه های گیاهی سلولهای گیا هی  تا ژ ک ندارند .

37. درچه سلول هایی سانتریول وجود دارد ؟ در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی مانند  خز ه  ها  و  سرخس ها وجود دارد . اما در سلولهای گیاهی پیشرفته دیده نمی شود .

38. تاژک سلولهای یوکاریوتی چه تفاوتی با تاژک سلول های پروکاریوتی دارد ؟ از نظر ساختار وعمل با تاژک سلول های پروکاریوتی تفاوت دارد .

39. چه اندامک هایی در سلول های جانوری وجود ندارد ؟ 1. واکوئل 2.کلرو پلاست  3. دیواره سلولی

40. آیا دیواره ی سلولی گیاهی با دیواره ی سلولی باکتریایی مشابه است ؟ دیواره ی سلولی  گیاهی  ا ز

      نظر ساختار وعمل با دیواره ی سلولی باکتریایی متفاوت است و از سلولز ساخته شده است .

41. کلروپلاست چه وظیفه ای دارد ؟ در کلروپلاست ها فتوسنتز رخ می دهد .

42. واکوئل چیست و چه وظایفی دارد ؟ کیسه ای از جنس غشاست که در بسیاری ا ز سلول های  گیاهی بالغ وجود دارد . آب و مواد شیمیایی گوناگونی را ذخیره می کند . آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی  ر ا به انجام می رساند . علاوه بر این واکوئل ها با جذب آب اضافی و منبسط شدن می توانند به بزرگ  شد ن سلول کمک کنند .

43. از میان اندامک های بدون غشا چند مورد نام ببرید و بگویید از چه چیزهایی ساخته شده اند ؟    سانتریول واسکلت سلولی و ریبوزوم  از اندامک های بدون غشا هستند که از رشته هایی به نام ریز رشته و لوله هایی به نام ریز لوله ساخته می شوند .

44. مکان ریبوزوم ها در کجاست ؟ بعضی از آنها در درون مایع سیتوپلاسمی قرار دارند و بغضی دیگر به بخش هایی از شبکه آندوپلاسمی ونیز غشای خارجی هسته چسبیده اند .

45. چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها یکپارچه اما دیواره ی سلول های گیاهی منفذ دار است ؟  چو ن باکتری ها قارچ ها تک سلولی هستند  بر عکس گیاهان پر سلولی هستند و هر سلول  نیاز  به  ا رتباط   با سلول های پیرامونی است .

46. تیغه ی میانی چیست ؟ به لایه ی مشترک بین سلول های مجاور در دیواره ی سلولی تیغه ی  میا نی می گویند .

47. دیواره ی نخستین و دومین را در دیواره ی سلولی تعریف کنید ؟  به  لایه ی روی  تیغه  ی  میا نی دیواره ی نخستین می گویند . در بعضی از سلول های گیاهی مسن بر روی  دیواره ی  نخستین  دیواره ی دیگری به نام دیواره ی دومین رسوب می کند که این لایه ضخامت دیواره ی سلولی  را افزایش می دهد .

48. پلاسمودسم چیست و چه وظیفه ای دارد ؟ دیواره ی  سلولی  ضخیم  است  اما  منافذی  دارد  که  از طریق آنها ارتباط بین سلول ها بر قرار می شود  ماده ی زنده ای که بین این منافذ را پر میکند پلاسمودسم نام دارد که از طریق آن موادی مانند آب مواد غذایی و پیام های  شیمیایی بین  سلول ها  منتقل  می شود .

49. لان چیست ؟ دیواره ی  سلول گیاه در بعضی نقاط نازک می شود به این مناطق نازک لان می گویند.

50. بیشترین مولکول های غشا کدام اند و چه ویژگی دارد ؟ مولکول های فسفولیپیدی هستند که بخشی ازآنها آب گریز وبخشی دیگر آبدوستند  در نتیجه فسفولیپید ها به صورت دو  لایه به گونه ای قرار می گیرند که سدی در برابر مولکول های آب تشکیل می دهد . البته این سد کاملا در   برابر  مولکول  های  آب  غیر قابل نفوذ نیستند . مولکول های لیپیدی به راحتی از این لایه عبور می کنند .

51. پروتئین های غشا را نام ببرید ؟ مولکول های پذیرنده و  آنهایی که در سراسر  عرض  غشا قرار  دارند

52. در باره ی مولکول های پذیرنده توضیح بدهید ؟  بعضی از پروتئین های غشا به ویژه  آنهایی که درسطح آن قرار دارند مولکول هایی پذیرنده هستند یعنی به مولکول های  دیگر  متصل می شوند. و از این راه به برقراری اتصال میان سلولها و مولکولها  کمک می کند . 

53. پروتئین های سراسری چه کاری انجام می دهند ؟ پروتئین هایی که  در سراسر  عرض غشا قرار دارند کانال ها یا منافذی را برای عبور مواد در غشا انجام می دهند   . مولکول ها از  یک سمت این  کانال ها ورود و از سمت دیگر خارج می شوند .

54. ریبوزوم ها در کجا قرار دارند وچه عملی را انجام می دهند ؟ این اجزا در سیتوپلاسم  و نیز در  اندامک

      هایی همچون میتوکندری و کلرو پلاست یافت می شود و در پروتئین سازی مشارکت می کند .

55. ساختار ریبوزوم را توضیح دهید ؟ هر ریبوزوم  از دو بخش غیرمساوی تشکیل شده است که هر دوی آنها از پروتئین و انواع ویژه ای RNA   که به آنها RNA های ریبوزومی می گویند ساخته شده است .

56. ریبوزوم های سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی را با هم مقایسه کنید ؟  ریبوز وم های سلو لهای پروکاریوتی ساختاری ساده تر و اندازه ای  کوچکتر از ریبوزوم های سلول های یوکاریوتی دارند اما با ریبوزوم هایی درون میتو کندری ها و   کلروپلاست های سلولهای یوکاریوتی شبیه هستند.درحالی ریبوزوم های درون مایع سیتوپلاسمی (سیتوسل )سلول های یوکاریوتی وریبوزوم های چسبیده به برخی بخش های شبکه آندو پلاسمی  این سلول ها  ساختاری  پیچیده تر واندازه ای کمی بزرگ تر از ریبوزوم های  سلول های پروکاریوتی دارند .

57. کار هسته چیست ؟ هسته بزرگ ترین اندامک درون سلول است که  بیشترین  ماده  ژنتیک  سلول  های یوکاریوتی را در بر دارد . هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول های یوکاریوتی است . که DNA موجود در هسته فعالیت های آنرا کنترل می کند .

58 . پوشش هسته را توضیح دهید ؟ هسته را پوشش هسته احاطه می کند . این پوشش از دو غشای منفذ دار

تشکیل شده است . تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از طریق این منافذ صورت می گیرد .

59 . شیره هسته چیست ؟ به مایع درون هسته شیره هسته می گویند که DNA  و پروتئین های متصل  به آن هستک یا هستکها وپروتئین های تشکیل دهنده ی اسکلت هسته ای در آن قرار دارند .

60 . نقش اسکلت هسته ای چیست ؟ اسکلت هسته ای به صورت شبکه ی  در هم  رفته ای  در  هسته  قرار

      دارند که باعث استحکام هسته و پایداری پوشش هسته می شود .

     سو الات تشريحي فصل 2

 

61 . هستک چیست و چه نقشی دارد ؟ درون هسته یک یا چند توده متراکم وجود دارد که از رشته ها و دانه هایی تشکیل شده است .  هستک جای بخشی از DNA  و پروتئین های متصل به آن و RNA  و پروتئین است و جایی است که ریبوزوم در آن ساخته می شود .  

62 . دستگاه غشای درونی را تعریف کنید ؟ گروهی از اندامک های یوکاریوتی  از  غشاهای  به  هم مرتبط تشکیل شده اند . که بعضی از آنها به هم پیوسته و بعضی دیگر از هم  جدا  هستند  .  این  غشا ها مجمو عه ای درون سیتوپلاسم ایجاد می کنند که به آن دستگاه غشای درونی می گویند . اندامک های این دستگاه   درساخت ، ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با هم همکاری می کنند .

63 . شبکه آندوپلاسمی بر چند نوع است آها را مقایسه کنید ؟ دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد : شبکه آندوپلاسمی صاف و شبکه آندوپلاسمی زبر . این دو اندامک از نظر  ساختار و عمل با هم تفاوت دارند اما هردو از غشایی به هم پیوسته تشکیل شده اند . هم چنین شبکه آندوپلاسمی   به غشای خارجی هسته متصل است .

64 . شبکه آندوپلاسمی فضای درون سلول را به چند بخش تقسیم می کند ؟ به 2 بخش : فضای درون شبکه

       آندوپلاسمی و فضای بیرون شبکه آندوپلاسمی .

65 . ساختار شبکه آندوپلاسمی زبرچگونه است و وظایف آنرا بنویسید ؟  شبکه  آندوپلاسمی  زبر از  کیسه های پهنی ساخته شده است که  به یکدیگر متصل اند که زبر بودن آن بخاطر وجود  دانه های ریبوزومی برروی آن است . این  شبکه  دو  کار  مهم  انجام  می دهد  : 

      1.  غشاسازی  2. ساخت پروتئین های ترشحی

66 . عمل غشا سازی را توضیح دهید ؟ بعضی از پروتئین هایی که  توسط  ریبوزوم ها  ساخته  می شوند  و بعضی از فسفولیپید هایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند در غشای شبکه  آندوپلاسمی جای می گیرند ودر نتیجه غشای شبکه آندوپلاسمی وسیع تر می شود تا این که بخشی از آن به دیگ ر اندامک های سلول فرستاده می شود .

67. پادتن چیست و از چه چیز هایی ساخته شده است ؟  پادتن ها  مولکول های دفاعی بدن هستند که  توسط گلبول های سفید خون ساخته و  ترشح می شوند.هرمولکول پادتن از چندرشته پلی پپتیدی ساخته شده است. ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبرپلی پپتید های مولکول های پادتن را می سازند. این پلی پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنارهم قرارمی گیرند و به ترتیب پادتن کامل و فعال حاصل می شود .

68 . مراحل ساخته شدن و بسته بندی پروتئین ترشحی را که فقط از یک ر شته پلی  پپتید  ساخته  شده  است توضیح دهید ؟ 1. پلی پپتید ساخته و به درون شبکه آندوپلاسمی وارد می شود . 2. زنجیره های  کوچکی از مولکول های قند به پلی پپتید اضافه می شود . بدین ترتیب یک مولکول گلیکو پروتئین حاصل و برای   ارسال به خارج از شبکه آندوپلاسمی آماده می شود . 3 . شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول (کیسه چه ) انتقالی بسته بندی می کند . 4 . این وزیکول از  غشای شبکه  آندوپلاسمی  به  بیرون جوانه می زند . اکنون پروتئین ترشحی به جسم گلژی منتقل می شود تا بقیه کارهای لازم برای ترشح آن انجام شود . بعد از آماده شدن وزیکول انتقالی به سوی غشای شبکه آندوپلاسمی  می رود  تا  محتویات  خود  را  به خارج از سلول ترشح کند .

69. ساختار شبکه آندوپلاسمی صاف چگونه است ؟  شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه های غشا دار بدون ریبوزوم است که درون  غشای آن آنزیم های متعددی  جای  گرفته  است  که وظایف اصلی این شبکه را انجام می دهد .

70 . وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید ؟  ساخت چربی ها استروئید ها و فسفولیپیدها . ذخیره یون کلسیم

71 . وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف سلول های جگر را توضیح دهید ؟

          1. در  این شبکه آنزیم های  تنظیم کننده ی میزان قند خون وجود  دارد 2 . سم زدایی

72 . سم زدایی را تعریف کنید ؟  در  شبکه  آندوپلاسمی  صاف  سلول های  جگر  آنزیم هایی وجود دارد که داروها و مواد شیمیایی مضر  را تجزیه می کند . این کار را سم زدایی سلول های جگر می گویند .

73 . یون کلسیم چه اهمیتی برای بدن دارد  ؟ یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها لازم است . هنگامی که پیام عصبی   به  سلول های   ماهیچه  می رسد  یون کلسیم از  شبکه آندوپلاسمی  نشت می کند  به سیتوپلاسم وارد و باعث انقباض سلول می شود .

 74 . ساختار جسم گلژی چگونه است ؟ این اندامک از کیسه های پهنی که بر روی هم قرار گرفته اند ساخته شده است . جنس این کیسه ها  از غشاست . این کیسه ها بر خلاف شبکه آندوپلاسمی به یکدیگر متصل نیستند .

75 . تعداد جسم گلژی در سلول به چه چیزی بستگی دارد ؟  به میزان فعالیت سلول در ترشح مواد و پروتئین

76 . جسم گلژی چه کاری انجام می دهد ؟ مولکول هایی که  توسط شبکه  آندوپلاسمی تولید  می شود  بوسیله وزیکول انتقالی به جسم گلژی  می رسد  . و د ر آن  دستخوش  تغییرات  شیمیایی  می شود  .  و در نتیجه  این تغییرات مولکول ها نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانه ای که دارند به قسمت های مختلف سلول فرستاده می شوند .

77 . منشاء لیزوزوم کجاست و ساختار آن چگونه است ؟  شبکه  آندوپلاسمی  زبر و جسم گلژی لیزوزوم را تولید می کنند . لیزوزوم کیسه ای غشایی است که دارای آنزیم های تجزیه کننده می باشد .

78. چگونه دیگر قسمت های سیتوپلاسم از  گزند آنزیم های  گوارشی لیزوزوم  در امان می مانند  ؟  غشای لیزوزوم در واقع پیرامون قسمتی را فرا گرفته است که که آنزیم های تجزیه کننده در آن قرار گرفته اند .

79 .  سلول ها  چگونه  مواد  غذایی  را  می بلعند  ؟  سلول ها  مواد  غذایی  را  بوسیله ی  کیسه های  ریز  سیتوپلاسمی که واکوئل غذایی نام دارند وارد سلول می کنند .

80 . کارهای لیزوزوم را بنویسید ؟  لیزوزوم ها  با پیوستن به واکوئل غذایی آنزیم های گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و  محتوای درون واکوئل را  تجزیه می کنند  .  یکی دیگر از  کارهای لیزوزوم  بلع یا  گوارش اندامکهای پیر یا آسیب دیده سلول است . لیزوزوم در رشد و نمو جنین نقش حیاتی دارد . مثلا بعضی از آنزیم های لیزوزومی بافت هایی را که در زمان  جنینی بین انگشتان دست و پا وجود دارد را نابود و انگشتان را از یکدیگر جدا می کند .

 

81 . دو نوع واکوئل را نام ببرید ؟ واکوئل مرکزی و واکوئل ضربان دار

82. نقش واکوئل مرکزی چیست ؟  1.  با جذب آب به بزرگ شدن  سلول  کمک  می کند   2.  مواد شیمیایی حیاتی و مواد دفعی حاصل از متابولیسم سلولی را ذخیره میکند  3.  واکوئل های  مرکزی  در گلبرگ  گیاهان ممکن  است رنگیزه هایی داشته باشد که باعث جذ ب حشرات هنگام گرده افشانی  می شود 4 . در بعضی  از گیاهان واکوئل های مرکزی مواد سمی دارند که گیاه را د ر برابر  جانوران گیاه خوار  و بعضی آفات  گیاهی حفظ می کند .

83 . وظیفه ی واکوئل ضربان دار چیست ؟ آب اضافی را از درون سلول جمع می کند و به بیرون سلول می- راند .

84 . وجود واکوئل ضربان دار چه ضرورتی برای آغازیانی که در آبهای شیرین زندگی می کنند دارد ؟ چون  آب دائما وارد آنها می شود و  اگر راهی برای دفع این آب اضافی وجود نداشته باشد سلول آنقدر حجیم می شود که سرانجام می ترکد .

85 . نحوه ی ارتباط اندامک های دستگاه غشای درونی را توضیح دهید . پیوستگی های ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته شبکه آندوپلاسمی  زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف بر قرار است  . وزیکول انتقالی در شبکه آندوپلاسمی ساخته می شود بعد به جسم گلژی وارد  می شود و سرانجام به لیزوزوم و واکوئل تبدیل می شود . پروتئین های ترشحی که توسط جسم گلژی نشانه گذازی شده اند به  قسمت های مختلف  سلول و نیز به  بیرون از سلول فرستاده می شوند . و لیزوزوم ها به واکوئل های غذایی که مواد غذایی را از بیرون از سلول دریافت می کنند متصل می شوند ومواد درون آن را تجزیه و گوارش می کنند .

86 . کلروپلاست چیست ؟ گروهی از پلاست های کلروفیل دار است که در سلولهای گیاهی و بعضی آغازیان مانند جلبکها وجود دارد و  انجام فتوسنتز را بر عهده دارد .

87 . فتو سنتز چیست  ؟ فر آیندی  است که درآن  انرژی نوری   خورشید به  انرژی  شیمیایی نهفته در قندها تبدیل می شود .

88 . فضای درون کلروپلاست به چند قسمت تقسیم می شود ؟ نام ببرید .  به 3 قسمت  :  1.  فضای  بین  دو غشای درونی و برونی 2 .  فضایی که توسط غشای درونی  احاطه شده است و ماده ای  سیال به نام بستره آن را پر می کند و دسته هایی از قرص ها و لوله ها در  آن قرار دارند  .  3 .  فضای درون  قرص ها و لوله ها

89 . گرانوم چیست ؟ دسته های قرص ها و لوله ها در بستره به صورت دسته هایی چند  تایی روی  هم قرار می گیرند به هریک از این دسته ها گرانوم می گویند که انرژی خورشیدی در آن به دام می افتد .

90 . میتو کندری چیست و چه کاری انجام می دهد ؟ میتو کندری  اندامکی است که  از غشای دو لایه تشکیل شده است و انرژی شیمیایی  را از شکلی به  شکل دیگر  تبدیل می کند .  این اندامک  انجام تنفس سلولی را بر عهده دارد . 

91 . تنفس سلولی چیست؟ فرآیندی است که درطی آن انرژی نهفته درغذا ها  به  انرژی  مولکولهای سوختی سلول ATP  تبدیل می شود .

92 . فضای درون میتوکندی به چند قسمت تقسیم می شود ؟ نام ببرید . به دو قسمت : 1 .  فضای بین غشای درونی و غشای خارجی 2 . فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده است و ماده ای به نام ماتریکس آن را پر می کند .که بسیاری از واکنش های شیمیایی تنفس سلولی در آن انجام می شود .

93 . غشای  درونی در میتوکندری  چگونه  است ؟ غشای درونی  بسیار چین  خورده است و  آنزیم هایی که ساختن ATP  را بر عهده دارند درون این غشا و در سطح آن قرار دارند .

94 . کریستا چیست و چه مزیتی دارد ؟ هر چین خوردگی  درغشای درونی یک  تیغه بوجود می آورد که به آن کریستا  می گویند و موجب  افزایش سطح غشای درونی می شوند . افزایش سطح  غشای درونی باعث بالا رفتن توانایی میتوکندری در تولید ATP می شود .

95 . انتشار را تعریف کنید ؟ انتشار یعنی حرکت ماده  از جایی که تراکم آن  بیشتر است به جایی که تراکم آن کمتر است در جهت  یکنواختی غلظت آن ماده در همه ی نقاطی که قرار دارد .

96 . اتشار تهسیل شده را تعریف کنید ؟   بعضی  از مواد به  راحتی نمی توانند  از غشای فسفولیپیدی  عبور کنند . این مواد به کمک کانال های پروتئینی از عرض غشا می گذرند که در این پدیده جهت حرکت از محیط با تراکم بیشتر به محیط با تراکم کمتر است و  چون با کمک کانال های   پروتئینی انجام می گیرد به آن انتشار تهسیل شده می گویند .

97. انتشار فعال را تعریف کنید ؟ بعضی از مواد  بر خلاف جهت شیب انتشار از عرض غشا عبور می کنند . وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیش تر از غلظت آن در بیرون  سلول باشد انتظار می رود بنا به پدیده ی انتشار مولکول ها در جهت شیب غلظت از سلول خارج شوند اما سلول با مصرف ATP   و توسط ناقلهای پروتئینی این مولکول ها  را در  جهت خلاف  شیب  غلظت به درون سلول وارد کند . به این نوع انتقال انتقال فعال می گویند .

98 . ذرات بزرگ چگونه به سلول وارد یا از آن خارج می شوند عکس این پدیده را توضیح دهید ؟ ذرات بزرگ نیز به  وسیله  فرایند  آندوسیتوز  به  سلول وارد یا  از آ ن  خارج  می شوند  . عکس آندوسیتوز اگزوسیتوز  است . در  اگزوسیتوز وزیکول  که حاوی ذرات  بزرگتر است به غشای پلاسمایی نزدیک شده و محتویات درون خود را به بیرون از سلول ترشح می کند . 

99 . اسمز را تعریف کنید ؟ و در کجا اتفاق می افتد ؟  انتشار آب ازطریق عرض یک  غشای دارای  نفوذ پذیری انتخابی ، اسمز نامیده می شود. اسمز در جایی  روی  می دهد که دو  محلول با غلظت  متفاوت آب  به وسیله یک غشای دارای نفوذ پذیری از یکدیگر جدا شوند . 

100 . فشار اسمزی را با یک مثال توضیح دهید ؟ کیسه ای از یک غشای دارای   نفوذ پذیری انتخابی ساخته شده است و درون آن از محلول شکر پر شده است . انتهای باز کیسه به یک لوله مویین بسته شده است و کیسه در ظرف آب قرار دارد . پس از مدت کوتاهی آب به درون کیسه نفوذ می کند  و محلول  شکر در  لوله مویین به بالا حرکت می کند . به فشاری که مایع درون لوله مویین به مایع درون کیسه وارد می کند فشار اسمزی نامیده می شود .

101 . منظورازغشای دارای نفوذ پذیری انتخابی چیست ؟ یعنی غشا  فقط به  یک  نوع مولکول اجازه ی ورود یا خروج از سلول می دهد.

102 . اگر یک سلول انسانی مانند گلبول قرمز را در آب فرو ببریم چه اتفاقی می افتد ؟ چرا ؟  آب  از طریق اسمز وارد سلول می شود و سلول آنقدرمتورم می شود و سر انجام می ترکد . زیراغشای سلولی ظریف و نازک است ، و نمی تواند دربرابرفشار مایع مقاومت کند . 

103 . چه   عاملی از ترکیدن سلول ها در بد ن ما جلو گیری می کند  ؟ خون  و مایعات  دیگر در  بد ن  ما ، غلظتی مشابه غلظت درون  سلول ها دارند  ،  در نتیجه آب نمی تواند بیش  از حد از طریق  اسمز  وارد سلول های بدن شود .

104 . پدیده تور ژسانس (آماس )  را تعریف  کنید  ؟ اگر  یک  سلول گیاهی را در آب فرو ببریم د ر این صورت آب از بیرون سلول ، از میان دیواره سلولی وغشا ی  پلاسمایی به درون واکوئل جریان می یابد.در نتیجه سلول باد می کند اما نمی ترکد. این پدیده  تور ژسانس  نامیده می شود .علت  این پدیده  این  است که دیواره سلولی  از منبسط شدن  سلول به مقدار زیاد جلوگیری  می کند . دیواره ی  سلولی کشیده می شود  ، اما پاره نمی شود .

105 . تور ژسانس  چه اهمیتی برای گیاهان خشکی دارد  ؟  تورژسانس  سلول ها  به گیاه  کمک می کند تا استوار بماند مثلا وقتی همه ی سلول ها ی یک برگ به طور کامل متورم شده باشند به یکدیگر فشار وارد می کنند و برگ در حالتی گسترده و منبسط قرار می گیرد . 

106 .  پلاسمولیز چیست ؟  اگر گیاه آب از دست بدهد ، سلول ها تورم خود را از دست می دهند . و برگها پژمرده می شوند. این پدیده ی پژمرده شدن پلاسمولیز نام دارد . 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۹ آذر۱۳۸۸ساعت ۱۷:۱ بعد از ظهر  توسط اسماعیل بیات  |